Tuesday, November 14, 2006

Thanksgiving Break hours

Thanksgiving Hours for the SHSL:

Wednesday, 22 Nov.: 7:30 am – 6:00 pm

Thursday, 23 Nov. – Saturday, 25 Nov.: CLOSED

Sunday, 26 Nov.: 1:00 – 9:00 pm